این شرکت اقدام به وارد نمودن سه دستگاه کلید راه انداز الکتروموتور پمپ نموده است که مناسب برای انبارهای نفت میباشند.