مدیرعامل
سهیل متینی تبار
رشته تحصیلی: فوق لیسلنس برق دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک
مدت مدیریتی ده سال

مدیر فنی
سامان متینی تبار
رشته تحصیلی: فوق لیسانس کامپیوتر دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی
مدت مدیریت ده سال

مدیر بازرگانی و فروش
سودابه عامری
رشته تحصیلی: فوق لیسانس بازرگانی از فرانسه
مدت مدیریتی بیست و پنج سال